นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ และคณะ ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย ด้านถนน ด้านคุณภาพน้ำ และด้านอนุรักษ์พลังงาน

วันที่ 11 มกราคม 2564 ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ และคณะ ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย ดังนี้
เวลา 09.30 น. ตรวจงานเคลียร์ชั้นพื้นทางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ด้วยวิธี Pavement in-place Recycling ถนนสายโนนเจดีย์ /โนนเจดีย์พัฒนา-กระดาน/โนนทองพัฒนา ยาว 2.230 กม. ณ กม.0+850 บ.โนนเจดีย์ ม.1
เวลา 11.45 น. ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาที่ผ่านขั้นตอนปรับปรุงแล้ว โครงการติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ก่อนการส่งมอบ ณ บ.หัวทำนบพัฒนา ม.17เวลา 15.45 น. ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพนักงานปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนสายอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ณ กม.10+050 บ.สระตะเฆ่หิน ม.15
และเวลา 17.30 น. ประชุมชี้แจงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมในการอนุรักษ์พลังงาน ปี 64 (โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์,โรงอบ,โซล่าโฮม)และเตรียมการปลูกต้นไม้ Bullung Collor Street ถนนสายอ้อมบ้านเมืองเก่า ณ ศาลาประชาคม บ.เมืองเก่า ม.12

ข่าว ณ วันที่ 11 ม.ค. 64 เวลา 10:39 น. โดย ทต.บัลลังก์