นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจฯ ระดับจังหวัด/กิจกรรมปลูกต้นเหลืองปรีดียาธร เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์

วันศุกร์ที่ 16  ตุลาคม  2563 เวลา 10.00 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจฯ ระดับจังหวัด เพื่อนำเสนอการจัดทำแผนพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางหลวงท้องถิ่นเป็นโครงข่ายทางหลวงชนบท โดยมีนายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมฯ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 และเวลา 13.00 น. ร่วมกิจกรรมปลูกต้นเหลืองปรีดียาธร เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการ Bullung Collor Street ณ ถนนสายสระตะเฆ่-หนองแจง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

 

ข่าว ณ วันที่ 16 ต.ค. 63 เวลา 9:50 น. โดย ทต.บัลลังก์