คำสั่ง การมอบอำนาจของปลัดเทศบาลให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน

ข่าว ณ วันที่ 01 ต.ค. 62 เวลา 10:55 น. โดย ทต.บัลลังก์