คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข่าว ณ วันที่ 07 พ.ค. 66 เวลา 14:59 น. โดย ทต.บัลลังก์