คณะทำงานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาคในพื้นที่ภาคตำวันออกเฉียงเหนือลงพื้นที่หารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำ ทต.บัลลังก์

     

            เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม  2564  เวลา  10.00 น.  คณะทำงานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภาค  ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ลงพื้นที่หารือแนวทางการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลน้ำ  ทต.บัลลังก์  ร่วมกับ  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะผู้บริหาร ทต.บัลลังก์  เพื่อเตรียมสร้างการรับรู้ให้กับผู้นำชุมชน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ณ  ห้องประชุมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  ผลการหารือเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

ข่าว ณ วันที่ 06 ต.ค. 64 เวลา 9:56 น. โดย ทต.บัลลังก์