กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และนโยบาย No Gift Policy พร้อมขับเคลื่อนการบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

                เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลบัลลังก์ ได้ดำเนินกิจกรรมประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลบัลลังก์ ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกคนจำนวน     ๕๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ โดยมี ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการให้นโยบายและความรู้ในเรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากร เทศบาลตำบลบัลลังก์ รับทราบแนวทาง DOs & Don’ts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรในเทศบาลตำบลบัลลังก์ มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต บุคลากรทุกคนงดรับของขวัญและของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เป็นการปลุกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการ การสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมในหัวข้อ ซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
ข่าว ณ วันที่ 28 ก.พ. 66 เวลา 10:13 น. โดย ทต.บัลลังก์