การสำรวจข้อมูลความต้องการฯเพื่อจัดหาและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ให้กลุ่มเกษตรกร

 
            เทศบาลตําบลบัลลังก์ จะดำเนินการสำรวจข้อมูลความต้องการฯเพื่อจัดหาและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ให้กลุ่มเกษตรกร (5 ครัวเรือน)แบบลากจูง(มูลค่า 220,000บาท/ระบบ)โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด  จัดประชุมชี้แจงผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ในวันจันทร์ที่ 6 พ.ย.66 ณ ทต.บัลลังก์ เพื่อรวบรวมความต้องการของเกษตรกรส่งเทศบาลฯ และส่งข้อมูลให้พลังงานจังหวัดนครราชสีมา ภายใน 7 พ.ย.66
ข่าว ณ วันที่ 06 พ.ย. 66 เวลา 9:48 น. โดย ทต.บัลลังก์