การขุดทางระบายน้ำฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังที่เกิดจากพายุฝนตก จาก รร.เทพคงคา-ห้วยลำเชียงไกร/การจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำต้นแบบฯ/จัดทำแผนงาน/โครงการ/งบประมาณเบื้องต้นเสนอไปยัง สทนช.

         

         เทศบาลตําบลบัลลังก์ ได้ดำเนินการขุดทางระบายน้ำฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังที่เกิดจากพายุฝนตก จาก รร.เทพคงคา-ห้วยลำเชียงไกร ซึ่งดำเนินการตั้งแต่ 29 สิงหาคม แล้วเสร็จในวันนี้ 2 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น.
สำหรับการแก้ไขปัญหาอุทกภัย และภัยแล้ง ในระยะยาว ได้ร่วมกับคณะทำงานศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ตอ./น. (กองทัพภาคที่ 2) ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำต้นแบบฯ ที่ ทต.บัลลังก์ (อยู่ระหว่างจัดทำสั่งคณะทำงานฯ สำหรับอุปกรณ์/สถานที่ พร้อมแล้ว)
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ได้จัดทำแผนงาน/โครงการ/งบประมาณเบื้องต้นเสนอไปยัง สทนช. สำหรับแก้ไขปัญหาดังกล่าว วงเงิน 36,660,000 บาท (ทางระบายน้ำคอนกรีตจาก รร.เทพคงคา-ห้วยลำเชียงไกร วงเงิน 1,000,000 บาท) ด้วยแล้ว

ข่าว ณ วันที่ 03 ก.ย. 64 เวลา 15:56 น. โดย ทต.บัลลังก์