การขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผัง บริเวณ แบบแปลน และรายการ ประกอบแบบแปลน ให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาต

ข่าว ณ วันที่ 04 ม.ค. 65 เวลา 11:49 น. โดย ทต.บัลลังก์