เป็นศูนย์กลางบูรณาการ การบริหารจัดการที่ดีภายใต้หลักธรรมมาภิบาล
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เทศบาลตำบลบัลลังก์
อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
โทรศัพท์ 044-081046 Email: admin@bunlung.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology