หัวข้อ
วันที่
     รายงานการเงินประจำปี 2562 ที่รับการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 21-01-2020
     รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2563 28-11-2019
     รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 31-10-2019
     จดหมายข่าว ประจำปี 2562 (ไตรมาสที่ 4) 23-08-2019
     กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ 06-06-2019
     จดหมายข่าว ประจำปี 2562 (ไตรมาสที่ 3) 05-06-2019
     ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 13-05-2019
     โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเมืองเก่า - บ้านโกรกหอย หมู่ที่ 12 ตำบลบัลลังก์ กว้าง 5 เมตร ยาว 149 เ... 30-04-2019
     ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 09-04-2019
     จดหมายข่าว ประจำปี 2562 (ไตรมาสที่ 2) 29-03-2019
     รายงานการเงินประจำปี 2561 ที่รับการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 25-03-2019
     โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ เทศบาลตำบลบัลลังก์ 01-03-2019
     แจ้งกำหนดการออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2562 01-02-2019
     บันทึกข้อความ ขออนุมัติโครงการออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2562 01-02-2019
     โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2562 01-02-2019
     จดหมายข่าว ประจำปี 2562 (ไตรมาสที่ 1) 20-12-2018
     ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน และวิธีการชำระภาษี เทศบาลตำบลบัลลังก์ ปีงบประมาณ 2562 03-12-2018
     ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 03-12-2018
     ประกาศเทศบาลตำบลบัลลังก์ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 30-11-2018
     ประกาศเทศบาลตำบลบัลลังก์ เรื่อง รายงานการรับ - จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 29-10-2018
     แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2562 02-10-2018
     คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ โดยเทศบาลตำบลบัลลังก์ 01-10-2018
     รู้ทันอัคคีภัย โดยเทศบาลตำบลบัลลังก์ 01-10-2018
     ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 01-10-2018
     จดหมายข่าว ประจำปี 2561 (ไตรมาสที่ 4) 26-09-2018
     การสร้างความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ตามหลักธรรมาภิบาล 22-08-2018
     การสร้างความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 17-07-2018
     โรคมือเท้าปาก 09-07-2018
     จดหมายข่าว ประจำปี 2561 (ไตรมาสที่ 3) 28-06-2018
     จดหมายข่าว ประจำปี 2561 (ไตรมาสที่ 2) 28-03-2018
     รณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย 20-02-2018
     ประกาศกาศราคาอัตราภาษีบำรุงท้องที่ เทศบาลตำบลบัลลังก์ ประจำปี 2561-2564 30-01-2018
     จดหมายข่าว ประจำปี 2561 (ไตรมาสที่ 1) 27-12-2017
     ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน และวิธีการชำระภาษี เทศบาลตำบลบัลลังก์ ปีงบประมาณ 2561 15-12-2017
     แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561 02-10-2017
     ไข้หวัดนก อันตรายป้องกันได้ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบัลลังก์ 15-05-2017
     จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับเทศบาลตำบลบัลลังก์ ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมปศุสัตว์โคราช" 15-02-2017
     แผ่นพับคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ เทศบาลตำบลบัลลังก์ 02-02-2017
     ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 18-01-2017
     งบรายรับรายจ่ายประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ2559 05-10-2016
     แผนพับโลกร้อน 03-10-2016
     แผ่นพับพลังงาน 03-10-2016
     งบรายรับรายจ่ายประจำเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ2559 05-09-2016
     ประชาสัมพันธ์การประหยัดน้ำ 16-08-2016
     งบรายรับรายจ่ายประจำเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ2559 05-08-2016
     งบรายรับรายจ่ายประจำเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ2559 05-07-2016
     งบรายรับรายจ่ายประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ2559 03-06-2016
     รณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย 17-05-2016
     งบรายรับรายจ่ายประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ2559 04-05-2016
     งบรายรับรายจ่ายประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ2559 05-04-2016
     แผนป้องกันทุจริต 15-03-2016
     งบรายรับรายจ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ2559 05-03-2016
     การลงพื้นที่จัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๕๙ โดยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ทต.บัลลังก์ 15-02-2016
     งบรายรับรายจ่ายประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ2559 05-02-2016
     งบรายรับรายจ่ายประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ2559 05-01-2016
     งบรายรับรายจ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ2559 04-12-2015
     โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๕๙ 04-12-2015
     คำสั่งภาษีบำรุงท้องที่ ปี ๒๕๕๙ 03-12-2015
     หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ปี ๒๕๕๙ 03-12-2015
     งบรายรับรายจ่ายประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ2559 05-11-2015
     โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2012 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 10-07-2015
     แผ่นพับโรคปากเท้า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 10-07-2015
     ประกาศเทศบาลตำบลบัลลังก์ (กองสาธารณสุข) เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล 23-01-2015
     ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง 14-01-2015
     การจัดเก็บภาษี 25-12-2014
     ชาระภาษีท้องถิ่นเทศบาลตำบลบัลลังก์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 17-11-2014
     กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบัลลังก์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 17-11-2014
     ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติในประเทศสมาชิกอาเซียน (สิงคโปร์) 29-09-2014
     ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติในประเทศสมาชิกอาเซียน (มาเลเซีย) 29-09-2014
     ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติในประเทศสมาชิกอาเซียน (ลาว) 29-09-2014
     ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติในประเทศสมาชิกอาเซียน (อินโดนิเซีย) 29-09-2014
     บทบาทของไทยกับการก้าวสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 29-09-2014
     การเตรียมความพร้อมของไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 29-09-2014
     ประเทศไทยกับงานด้านสาธารณสุขในกรอบอาเซียน 29-09-2014
     ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติในประเทศสมาชิกอาเซียน (บรูไน) 29-09-2014
     สนธิสัญญาและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 22-09-2014
     ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 22-09-2014
     เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซี่ยน(ASEAN) 22-09-2014
     การเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (ASEAN Connectivity) 22-09-2014
     ข้อมูลพื้นฐานอาเซี่ยน 22-09-2014
     ความเป็นมาของอาเซี่ยน 22-09-2014
     ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 22-09-2014
     ข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน 22-09-2014
     ไทยกับอาเซียน 22-09-2014
     ค่าจ้างแรงงาน 300 บาทมีผลเช่นไรกับการเคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซียน 22-09-2014
     รูปแบบของการเปิดเสรีการค้าบริการของอาเซียนเป็นอย่างไร 22-09-2014
     ไทยมีสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติหรือไม่ และอยู่ในความรับผิดชอบของ 22-09-2014
     ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซี่ยน 16-09-2014
     การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน 16-09-2014
     สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 16-09-2014
     คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ แถลงการณ์พนมเปญว่าด้วยการรับรองปฏิญญาอาเซี่ยนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (เอเอชอาร์ดี) 15-09-2014
     คำแปลอย่างไม่เป็นทางการปฏิญญาอาเซี่ยนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 15-09-2014
     แผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซี่ยน 15-09-2014
     วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซี่ยนภายหลังปี 2558 15-09-2014
     PHNOM PENH STATEMENT 15-09-2014
     แผ่นพับ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซี่ยน 15-09-2014
     การบริหารจัดการภัยพิบัติ (พลเรือน) 11-09-2014
     ความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซี่ยนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 11-09-2014
     ความร่วมมือทางทะเลในกรอบอาเซี่ยน 10-09-2014
     คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 08-09-2014
     ความร่วมมือของอาเซี่ยนในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 08-09-2014
     ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติในประเทศสมาชิกอาเซียน (ฟิฟิปปินส์) 08-05-2014
     รวมน้ำใจไทย ช่วยวัดประสบอัคคีภัย (วัดสระตะเฆ่) 17-01-2014
     ประชาสัมพันธ์ภาษี ประจำปี ๒๕๕๗ 02-01-2014
     ประชาสัมพันธ์ตลาดนัดเทศบาลตำบลบัลลังก์ 20-12-2013
     เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบัลลังก์ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พุทธศักราช ๒๕๕๖ 23-09-2013
     ความรู้ เรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออก 07-08-2013
     พิธีเปิดป้ายกลุ่มสตรีแม่บ้านกุดเวียน 04-07-2013
     ประชาสัมพันธ์ภาษี ประจำปี ๒๕๕๖ 02-01-2013

 

 เทศบาลตำบลบัลลังก์
อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
โทรศัพท์ 044-081046 Email: admin@bunlung.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology