ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย บ.น้อย - บ.บัลลังก์ บ.น้อย ม.5
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย บ.โนนทองพัฒนา - บ.กระดาน บ.โนนทองพัฒนา ม.16
 - โครงการขยายผิวจราจร คสล. บ.โนนเจดีย์ ม.1
 - โครงกากรอ่สร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ.หนองแวง ม.2
 - โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล. โดยการปูทับด้วย Ac. บ.กุดเวียน ม.4
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.สระตะเฆ่ ม.8 สายหน้าวัด - ถนนชลประทาน
 - โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง บ.หนองแจง ม.9 สายเลียบคลองชลประทาน
 - โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล. โดยการปูทับด้วย Ac. บ.บัลลังก์ ม.11
 - โครงการขยายผิวจราจร คสล. บ.โนนเจดีย์พัฒนา ม.19
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.โนนทองพัฒนา - บ.กระดาน บ.กระดาน ม.6
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.คูเมืองใหม่ ม.18 เริ่มต้นจากสี่แยกบ้านนายชาติชาย
 - โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง บ.โพธิ์ตาสี ม.10 สายโพธิ์ตาสี - เมืองเก่า
 - โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ.คูเมือง ม.3 สายทุ่งนา
 - โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ.โพธิ์ตาสี ม.10 ซอยภายในหมู่บ้าน จำนวน 3 ซอย
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.โกรกหอย ม.13 สายรอบหมู่บ้าน
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.สระขุด ม.14 สายสระขุด - โนนเจดีย์
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.สระตะเฆ่หิน ม.15 สายกลางบ้าน
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.ทำนบพัฒนา ม.17 สายทำนบพัฒนา - วัดโนนสะอาด
 - โครงการก่อสร้างโรงจอดรถศูนย์กู้ชีพ
 - โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ.สระตะเฆ่ ม.8 (1)
 - โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ.สระตะเฆ่ ม.8 (2)
 - โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ.สระตะเฆ่ ม.8 (3)
 - โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ.สระตะเฆ่ ม.8 (4)
 - โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ.สระตะเฆ่ ม.8 (5)
 - โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ.โนนเจดีย์พัฒนา ม.19 (1)
 - โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ.โนนเจดีย์พัฒนา ม.19 (2)
 - โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ.โนนเจดีย์พัฒนา ม.19 (3)
 - โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ.โนนเจดีย์พัฒนา ม.19 (4)
 - โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ.โนนเจดีย์พัฒนา ม.19 (5)
 - โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ.กุดเวียน ม.4
 - โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ.กุดเวียน ม.4 (2)
 - โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ.กุดเวียน ม.4 (3)
 - โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ.กุดเวียน ม.4 (4)
 - โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ.กุดเวียน ม.4 (5)
 - โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ.น้อย ม.5 (1)
 - โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ.น้อย ม.5 (2)
 - โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ.น้อย ม.5 (3)
 - โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ.น้อย ม.5 (4)
 - โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ.น้อย ม.5 (5)
 - โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ.น้อย ม.5 (6)
 - โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ.บัลลังก์ ม.11 (1)
 - โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ.บัลลังก์ ม.11 (2)
 - โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ.บัลลังก์ ม.11 (3)
 - โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ.บัลลังก์ ม.11 (4)
 - โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ.บัลลังก์ ม.11 (5)
 - โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ.หนองแจง ม.9 (1)
 - โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ.หนองแจง ม.9 (2)
 - โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ.หนองแจง ม.9 (3)
 - โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ.หนองแจง ม.9 (4)
 - โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ.หนองแจง ม.9 (5)
 - โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ.คูเมือง ม.3
 - โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายกุดเวียน - แยกตำบลสระพระ(ช่วงบ้านเมืองเก่า) บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 12
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างโรงเรียน(ต่อจากเดิม)บ้านสระตะเฆ่ หมู่ที่ 8
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านน้อย-คูเมือง บ้านน้อย หมู่ที่ 5
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายทรงเดช-บ้านนายเชย หมู่ที่่ 18
 - โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบัลลังก์ แห่งที่ 1
 - โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง สายหนองโพ-ป่าโคกเพชร (ต่อจากเดิม) บ้านโนนทองพัฒนา หมู่ที่ 16
 - โครงการปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านคลอง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 2
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองแจง-สระตะเฆ่ บ้านหนองแจง หมู่ที่ 9
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองท้องเรือ บ้านบัลลังก์ หมู่ที่ 11
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านกระดาน - บ้านโนนทองพัฒนา (ช่วงบ้านโนนทองพัฒนา) หมู่ที่ 16 บ้านโนนทองพัฒนา
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างโรงเรียนสระตะเฆ่ หมู่ที่ 8 บ้านสระตะเฆ่
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านบัลลังก์ - กกไข่เน่า (ช่วงบ้านบัลลังก์) หมู่ที่ 11 บ้านบัลลังก์
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรอบหมู่บ้าน (ต่อจากเดิม) บ้านโนนเจดีย์พัฒนา หมู่ที่ 19
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสระตะเฆ่หิน หมู่ที่ 15 ถนนสายกลางบ้าน เริ่มต้นจากศาลตาปู่ - ศูนย์ปฏิบัติธรรม
 - โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านบัลลังก์ หมู่ที่ 11 ทางสาย ภายในหมู่บ้าน
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทำนบพัฒนา หมู่ที่ 17 บ้านทำนบพัฒนา - ดอนมะยม
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านกุดเวียน - บ้านโนนเจดีย์ หมู่ที่ 18 บ้านคูเมืองใหม่
 - โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ทางสายกุดเวียน - โนนเจดีย์ (ช่วงบ้านคูเมือง) หมู่ที่ 3
 - โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายกกไข่เน่า - บัลลังก์ บ้านสระตะเฆ่หิน หมู่ที่ 15
 - โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสมาน - แยกโนนทองพัฒนา บ้านกระดาน หมู่ที่ 6
 - โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ป้องกันกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลบัลลังก์
 - โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนทองพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา (1)
 - โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนทองพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา (2)
 - โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนทองพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา (3)
 - โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางสายคูเมืองใหม่ - ทุ่งด่าน บ้านคูเมืองใหม่ หมู่ที่ 18
 - โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายดอนยาว - บัลลังก์ บ้านดอนยาว หมู่ที่ 7
 - โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางสายโนนเจดีย์ - โคกเพชร หมู่ที่ 1
 - โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางสายหนองผักกระเฉด บ้านคูเมือง หมู่ที่ 3
 - โครงการซ่อมแซมถนนลูกหินคลุกสายคูเมืองใหม่ - บ้านน้อย บ้านน้อย หมู่ที่ 5
 - โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางสายหนองท้องเรือ - ตำบลบ้านวัง บ้านบัลลังก์ หมู่ที่ 11
 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านคลอง (ต่อจากเดิม) บ้านหนองแวง หมู่ที่ 2
 - โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายหนองแวง - โนนหลักร้อย เริ่มต้นจากบึงหนองแวง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 2
 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคูเมือง - บ้านน้อย (ช่วงบ้านน้อย) ต่อจากเดิม บ้านน้อย หมู่ที่ 5
 - โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านน้อย - บ้านบัลลังก์ (ช่วงบ้านบัลลังก์) เริ่มจากหน้าโรงเรียนไปทางบ้านน้อย บ้านบัลลังก์ ม. 11
 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางเปรี้ยง - บ้านนายพยุง บ้านโนนเจดีย์พัฒนา หมู่ที่ 19
 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางส้มเกลี้ยง บ้านบัลลังก์ หมู่ที่ 11
 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอุทัย (ต่อจากเดิม) บ้านคูเมือง หมู่ที่ 3
 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคูเมือง - บ้านน้อย (ช่วงบ้านน้อยต่อจากเดิม)บ้านน้อย หมู่ที่ 5
 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหมู่บ้าน (ต่อจากเดิม) บ้านสระขุด หมู่ที่ 14
 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยต้นมะขามใหญ่ บ้านโพธิ์ตาสี หมู่ที่ 10
 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทำนบพัฒนา-ดอนมะยม บ้านทำนบพัฒนา หมู่ที่ 17
 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่ารอ บ้านคูเมืองใหม่ หมู่ที่ 18
 - โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกซอยบ้านนายห่วง บ้านดอนยาว หมู่ที่ 7
 - โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายอ่างหนองกก บ้านสระตะเฆ่ หมู่ที่ 8
 - โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายหนองแวง-หนองเขวา (ช่วงบ้านหนองแวง) บ้านหนองแวง ม.2
 - โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนานายม้วน - นานางอุไรรัตน์ บ้านกุดเวียน หมู่ที่ 4
 - โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายสี่แยกไร่นายชิ้น - โกรกช้างน้อย บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 12
 - โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายกระดาน - ทุ่งพันดี (ช่วงบ้านกระดาน) บ้านกระดาน หมู่ที่ 6
 - โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายไร่นางบ่าย - สุดเขตทาง บ้านโกรกหอย หมู่ที่ 13
 - โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายศาลตาปู่ - โกรกหอย บ้านสระตะเฆ่หิน หมู่ที่ 15
 - โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านหนองแจง - หนองเขวา บ้านหนองแจง หมู่ที่ 9
 - โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนานายสวัสดิ์ - คลองอีสานเขียว บ้านโนนเจดีย์ หมู่ที่ 1
 


เทศบาลตำบลบัลลังก์
อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
โทรศัพท์ 044-761-815 Email: admin@bunlung.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology